Tiếng Anh Lớp 9: Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question. The Hue Citadel needs the work of restoration beca

Tiếng Anh Lớp 9: Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question. The Hue Citadel needs the work of restoration because of ……… A . the northeast monsoon B . its rich architecture C . the period from 1802 to 1945 D . the damage during the war, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ