Tiếng Anh Lớp 9: Choose the best option to complete these following sentences Instead of _______about the good news, Tom seemed to be indifferent.

Tiếng Anh Lớp 9: Choose the best option to complete these following sentences Instead of _______about the good news, Tom seemed to be indifferent. A . exciting B . to excise C . being excited D . to be excited, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ