Tiếng Anh Lớp 9: Câu 6: Up to present, I __________ my old former teacher for over 10 years. A. won’t see B. don’t see C. didn’t see D. haven’t seen Câu

Tiếng Anh Lớp 9: Câu 6: Up to present, I __________ my old former teacher for over 10 years. A. won’t see B. don’t see C. didn’t see D. haven’t seen Câu 7: Nowadays, most children enjoy __________ cartoons on TV. A. to watch B. being watched C. watched D. watching Câu 8: We live in a large house in__________ middle of the village. A. ϕ B. the C. an D. a Câu 9: People will still open the essential shops during social isolation due to COVID-19 pandemic, __________? A. won’t they B. did they C. haven’t they D. do they, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: Câu 6: Up to present, I __________ my old former teacher for over 10 years. A. won’t see B. don’t see C. didn’t see D. haven’t seen Câu”

 1. 6.D haven’t seen 
  => Có for + khoảng thời gian -> thì HTHT
  7.
  D. watching
  => enjoy + V-ing: thích làm điều gì
  8.
  B. the 
  => in the middle of swh: ở giữa, ở trung tâm
  9
   A. won’t they
  => Câu hỏi đuôi thì tương lai: Mệnh đề khẳng định, won’t + S?

 2. 6.D haven’t seen 
  => Có for + khoảng thời gian -> thì HTHT
  7.
  D. watching
  => enjoy + V-ing: thích làm điều gì
  8.
  B. the 
  => in the middle of swh: ở giữa, ở trung tâm
  9
   A. won’t they
  => Câu hỏi đuôi thì tương lai: Mệnh đề khẳng định, won’t + S?

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ