Tiếng Anh Lớp 8: Exercise 2Choose the option A, B or C that best completes the following sentences. 6.The pyramid of Khufu is … A. ranked among the S

Tiếng Anh Lớp 8: Exercise 2Choose the option A, B or C that best completes the following sentences. 6.The pyramid of Khufu is … A. ranked among the Seven Wonders of the Modern World. B. the only ancient wonder that can still be seen today. C. the tomb of the fifth pharaoh. 7.The pyramid of Khafre is … A. the highest pyramid of the three. B. the tomb of Khufu’s son. C. far from the two other pyramids. 8.The pyramid of Menkaure … A. has three smaller pyramids distant from the main one. B. has three smaller pyramids called the Queen’s Pyramids. C. is the tomb of Khafre’s wife., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ