Tiếng Anh Lớp 8: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences Anna wants to ___________ the team so much. A. join B. hang

Tiếng Anh Lớp 8: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences Anna wants to ___________ the team so much. A. join B. hang C. detest D. relax, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ