Tiếng Anh Lớp 8: Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence. While I ____________the performance, I met one of my old friends.

Tiếng Anh Lớp 8: Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence. While I ____________the performance, I met one of my old friends. A . watched B . was watching C . watch D . am watching, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ