Tiếng Anh Lớp 8: 40.My friends arranged ……………………….. to the airport in time. A. meet B. to meet C. meeting D. met 41.Do you plan ……

Tiếng Anh Lớp 8: 40.My friends arranged ……………………….. to the airport in time. A. meet B. to meet C. meeting D. met 41.Do you plan ………….. out or …………… at home at this weekend? A. go/ stay B. to go/ stay C. going/ stay D. to go/ staying 42. I dislike ………………… in line.- So do I. That’s why I prefer ……………….. at night when there are fewer people. A. wait/ shop B. wait/ shopping C. waiting/ shopping D. waiting/ to shop 43.He continued ………………………………. after his illness. A. worked B. to work C. to working D. working 44. My watch’s hands keeps ……………………………….. A. stopping B. to stop C. stopped D.stop, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ