Tiếng Anh Lớp 7: II.Rewrite these sentences:(Viết lại câu) 1. John is careful taxi driver -> John… 2. How tall is your brother -> What…. 3.

Tiếng Anh Lớp 7: II.Rewrite these sentences:(Viết lại câu) 1. John is careful taxi driver -> John… 2. How tall is your brother -> What…. 3. Would you like to go fishing with us next Sunday? -> What about… 4. My sister is 50 kilos. -> How.. 5. Hoa and Lan didn’t eat fish. -> Hoa didn’t eat meat and…, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ