Tiếng Anh Lớp 7: Chuyển sang câu bị động 1.She often takes her dog for a walk. 2.He can’t repair my bike. 3.Someone will tell you when you go in t

Tiếng Anh Lớp 7: Chuyển sang câu bị động 1.She often takes her dog for a walk. 2.He can’t repair my bike. 3.Someone will tell you when you go in to see the doctor. 4.Where will your company send you next year? 5.Mary has operated Tom since 10 o’clock. 6.An old woman feeds the pigeons 7.A burglar broke the window. 8.Someone has made a mistake. 9.Everyone is going to love her. 10.Cervantes wrote ‘Don Quixote’, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ