Tiếng anh Lớp 6: Read the passage and choose A,B,C,D Hello, my name is John. I live in an apartment in New York, the USA. It is a big city. It has got a

Tiếng anh Lớp 6: Read the passage and choose A,B,C,D Hello, my name is John. I live in an apartment in New York, the USA. It is a big city. It has got a lot of high buildings, supermarkets, banks and stores. There is much traffic and there are often traffic jams at rush hours. It is very noisy here. But I enjoy living here because everything is exciting and attractive to me. 1. John lives in a ______ in New York. A. Flat B. House C. Hotel trên đề ghi là ở apartment nhưng sao trong câu hỏi lại kh có:(, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ