Tiếng anh Lớp 6: Part 3: Supply  the correct form of the verb in brackets. 17.We (watch)                                          a good programme on

Tiếng anh Lớp 6: Part 3: Supply  the correct form of the verb in brackets. 17.We (watch)                                          a good programme on TV last night. 18. If John (finish)                            the lesson, he will call you. 19.My father is going(visit)                                                  Ha Long Bay. 20. He will be able to (speak)                                                     English fluently in grade 7. Part 4: Give the correct form of the word in brackets 21. My house has a (beauty)                                      flower garden. 22. Air (pollute)                                                      causes breathing problems., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ