Tiếng anh Lớp 6: Find which word does not belong to each group. 1.A. relax. B.rest. C.play. D. Study 2.A.went. B.got. C.eat.

Tiếng anh Lớp 6: Find which word does not belong to each group. 1.A. relax. B.rest. C.play. D. Study 2.A.went. B.got. C.eat. D.drank 3.A.volleyball. B.football. C.chess. D.basketball 4.A.kick. B.sporty. C.play. D.hit 5.A.net. B.racket. C.bicycle. D.ball 6.A.gym. B.athlete. C.player. D.swimmer 7.A.swimming. B.high jump. C.running. D.marathon. 8.A.hobby. B.interest. C.music. D.pastime, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ