Tiếng anh Lớp 6: Complete each sentence by using the appropriate verbs in the box in the past simple tense. begin buy eat get up play take visit walk w

Tiếng anh Lớp 6: Complete each sentence by using the appropriate verbs in the box in the past simple tense. begin buy eat get up play take visit walk watch write 1. My brother ( watch ) watched , TV all day yesterday. 2. We ( walk ) walked , to school last week. 3. Mr. Pike………………..a big hamburger for breakfast. 4. Mary………………… her grandparents. 5. Peter…………………. to me two days ago. 6. John ……………… chess with his friend. 7. Mr. Smith ………………a new house. 8. The tennis match……………….. at half past nine. 9. Julia ………………. some photos. 10. Vinh ( get up ) got up , late this morning., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ