Tiếng anh Lớp 6: Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences. – _______ sugar do you want? – Two kilos, pleas

Tiếng anh Lớp 6: Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences. – _______ sugar do you want? – Two kilos, please. A. How much B. How many C. How D. How often, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ