Tiếng anh Lớp 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others 1. A. marathon B. them C. their D. weather 2.

Tiếng anh Lớp 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others 1. A. marathon B. them C. their D. weather 2. A. hero B. programme C. floating D. popular 3. A. stall B. active C. channel D. palace 4. A. cartoon B. comedy C. city D. crowded, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ