Tiếng anh Lớp 6: 5-I frist …………… Melbourne in 2003. A.Went   B.Have been   C.Have gone    D.Visited 6-My brother can’t swim………….. he

Tiếng anh Lớp 6: 5-I frist …………… Melbourne in 2003. A.Went   B.Have been   C.Have gone    D.Visited 6-My brother can’t swim………….. he’s afraid of water. A.because   B.but   C.and    D.so 7-“……….. is your favourite tennis player?” – “I don’t like tennis.” A.What  B.Which  C.Who D.Where 8-………… eat too much salt.It’s not good for you.      A.Do                   B.Don’t           C.Please             D.Can’t 9 – “_____________ don’t you go with us to the stadium this weekend?” – “That’s a good idea!” A.Why                  B.How            C.What                D.When 10 – “I’ve just received a scholarship.” –“_____________!” A.Really                B.Thank you    C.Congratulations    D.Well, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ