Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. The car was

Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. The car was very expensive and he couldn’t afford it. A. The car was very expensive so that he couldn’t buy it. B. The car was too expensive for him to buy. C. He was rich enough to buy the car. D. He was so poor but he bought the car., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ