Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. “I will

Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. “I will help you with the housework”, Mai said to me. A. Mai promised to help me with the housework. B. Mai asked me to help her with the housework C. Mai begged to help me with the housework. D. Mai insisted on helping me with the housework., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ