Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary st

Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions A. acquaintance B. symbolize C. etiquette D. socialize, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ