Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following quest

Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions ( A ) What we know about these diseases ( B ) are still not sufficient to prevent them ( C ) from spreading easily ( D ) among the population A . What we know about B . are C . from spreading D . among, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ