Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questio

Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. She didn’t understand the benefits of volunteering until she joined this club. A. Not until she joined this club did she understand the benefits of volunteering. B. It was not until she joined this club did she understand the benefits of volunteering. C. Not until did she join this club, she understood the benefits of volunteering. D. Not until she joined this club that she understood the benefits of volunteering., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ