Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each of sentences in the following que

Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each of sentences in the following questions. I started training to be an accountant one year ago. I had more months to go and then I had to take exams. A. By the time I’ve taken my exam, I will have started training to be an accountant for a year B. By the time I take my exam, I will have been in training to be an accountant for a year. C. By the time I took my exam, I had been trained to be an accountant for a year. D. By the time I’ve taken my exam, I will be training for a year., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ