Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following q

Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions That was such a difficult test. They couldn’t do that test well. A. Such a difficult test is it that they couldn’t do it well B. The test is so difficult that they couldn’t do it well. C. So difficult was the test that they couldn’t do it well. D. It was such the difficult test that they couldn’t do it well, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ