Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions The richer a pe

Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions The richer a person is, ______________. A. the more they enjoy privilege B. the more privilege they enjoy C. the more privilege did they enjoy D. they enjoy more privilege, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ