Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. The newspaper

Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. The newspaper did not mention the _______ of the damage caused by the fire. A. amount B. range C. quality D. extent, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ