Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions The Internati

Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions The International Red Cross helps people in need without any discrimination based on ________, race, religion, class or political opinions A. national B. nationally C. nationality D. native, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ