Tiếng Anh Lớp 12: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others. A. work ed B. train ed

Tiếng Anh Lớp 12: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others. A. work ed B. train ed C. stopp ed D. miss ed, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ