Tiếng Anh Lớp 11: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. The increase

Tiếng Anh Lớp 11: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. The increase in earth’s temperature can cause heat-related illnesses. A. Heat-related illnesses result from the increase in earth’s temperature. B. Heat-related illnesses result in the increase in earth’s temperature. C. Heat-related illnesses lead to the increase in earth’s temperature. D. Heat-related illnesses trigger the increase in earth’s temperature., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ