Tiếng Anh Lớp 11: Circle the correct option (A, B, C, or D) to complete each of the following sentences. I think parents should _________ more time

Tiếng Anh Lớp 11: Circle the correct option (A, B, C, or D) to complete each of the following sentences. I think parents should _________ more time talking with their teenage children. A. spent B. to spend C. spending D. spend, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ