Sinh học Lớp 12: Trong tế bào của một loài thực vật lưỡng bội, xét 4 gen A, B, C, D. Trong đó gen A nằm trên NST số I, gen B nằm trên NST số II, gen C n

Sinh học Lớp 12: Trong tế bào của một loài thực vật lưỡng bội, xét 4 gen A, B, C, D. Trong đó gen A nằm trên NST số I, gen B nằm trên NST số II, gen C nằm trong ti thể, gen D nằm trong lục lạp. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu biểu nào sau đây đúng?  A. Khi gen C phiên mã, nếu có chất 5BU thấm vào tế bào thì có thể sẽ làm phát sinh đột biến gen đang thay thế cặp A – T bằng cặp G-X.  B. Nếu gen D nhân đôi 10 lần thì các gen còn lại cũng nhân đôi 10 lần.  C. Nếu gen A nhân đôi 5 lần thì các gen B, C, D cũng đều nhân đôi 5 lần.  D. Trong mỗi tế bào, gen A chỉ có 2 bản sao nhưng gen C có thể có nhiều bản sao., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ