Sinh học Lớp 12: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét 1 cặp gen có 2 alen. Biết mỗi gen quy định một tính trạng

Sinh học Lớp 12: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét 1 cặp gen có 2 alen. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội, lặn hoàn toàn, trong loài có các đột biến thể ba.Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? I. Quần thể có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng. II. Quần thể có tối đa 230 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 1 tính trạng. III. Quần thể có tối đa 16384 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về tất cả tính trạng. IV. Thể đột biến có tối đa 15360 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về tất cả các tính trạng.  A. 4    B. 2      C. 3  D. 1, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ