Lịch sử Lớp 12: Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ được đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức

Lịch sử Lớp 12: Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ được đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức chính trị nào dưới đây? A. Đảng Cộng sản B. Đảng Quốc đại C. Đảng Dân tộc D. Đảng Cộng hòa., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ