Lịch sử Lớp 12: Đảng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939 -1945 là bọn nào? A. Bọn phản động thu

Lịch sử Lớp 12: Đảng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939 -1945 là bọn nào? A. Bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng. B. Bọn đế quốc và phát xít. C. Bọn thực dân và phong kiến. D. Bọn phát xít Nhật., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ