Lịch sử Lớp 12: Câu 36 (TH): Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nhận định “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách

Lịch sử Lớp 12: Câu 36 (TH): Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nhận định “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam”?  A. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối, giai cấp lãnh đạo.  B. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.  C. Đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá lí luận giải phóng dân tộc.  D. Là sự chuẩn bị đầu tiên cho bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ