Hóa học Lớp 12: Khi t h ủ y ph â n không ho à n toàn m ột p e pt i t X ( M X = 293) thu đ ược h a i p e pt i t Y v&agrav

Hóa học Lớp 12: Khi t h ủ y ph â n không ho à n toàn m ột p e pt i t X ( M X = 293) thu đ ược h a i p e pt i t Y và Z . B i ế t 0,472 g a m Y p h ả n ứ n g vừa đủ với 18 ml du n g d ị c h H Cl 0,222 M đun nó n g và 0,666 g a m Z p h ả n ứ n g vừa đủ với 14,7 ml dung d ị c h N a OH 1,6% (d = 1,022 g a m / m l ) đun nón g . B i ế t r ằ ng khi t h ủ y ph â n ho à n toàn X thu đ ư ợ c hỗn hợp 3 a m i no a x it là g l y x in, al a nin và p h e n y l a lanin. Công t h ức cấ u t ạ o c ủa X là A . Al a- P h e- G l y B . G l y – P h e – Al a- G l y C . Al a- P h e- G l y – Al a D . G l y – Al a- P he, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Khi t h ủ y ph â n không ho à n toàn m ột p e pt i t X ( M X = 293) thu đ ược h a i p e pt i t Y v&agrav”

 1. Do thy phân X to sn phm gồm glyxin, alanin và phenyl alanin. Mà M X = 293g

  => X chỉ gồm 1 gốc Gly ; 1 gc Ala ; 1 gc Phe => Y và Z đu là đi peptit

   => Có n HCl = 0,003996 mol => n Y = 0,5n HCl = 0,001998 mol

   =>M Y = 236g => Y là AlaPhe hoc PheAla

  => Vy chỉ có đáp án Ala-PheGly thỏa mãn

   =>A

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ