Hóa học Lớp 12: Hòa tan hoàn toàn 216,55 gam hỗn hợp KHSO 4 và Fe(NO 3 ) 3 vào nước được dung dịch X. Cho m ga

Hóa học Lớp 12: Hòa tan hoàn toàn 216,55 gam hỗn hợp KHSO 4 và Fe(NO 3 ) 3 vào nước được dung dịch X. Cho m gam hỗn hợp Y gồm Mg, Al, MgO và Al 2 O 3 (trong đó oxi chiếm 64/205 về khối lượng) tan hết vào X, sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa và 2,016 lít hỗn hợp khí T có tổng khối lượng 1,84 gam gồm 5 khí (đktc), trong đó về thể tích H 2 , N 2 O, NO 2 lần lượt chiếm 4/9, 1/9 và 1/9. Cho BaCl 2 dư vào Z thu được 356,49 gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 40. B. 35. C. 20. D. 30., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ