Tin học Lớp 11: Nhập vào từ bàn phím 3 số thực a b c là độ dài 3 cạnh của tam giác. tính và đưa ra màn hình chu vi, diện tích và độ dài đường cao tương

Tin học Lớp 11: Nhập vào từ bàn phím 3 số thực a b c là độ dài 3 cạnh của tam giác. tính và đưa ra màn hình chu vi, diện tích và độ dài đường cao tương ứng cạnh a của tam giác đó. Chu vi = a + b + c; Diện tích =√p(p-a)(p-b)(p-c) ( p là nửa chu vi), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tin học Lớp 11: Nhập vào từ bàn phím 3 số thực a b c là độ dài 3 cạnh của tam giác. tính và đưa ra màn hình chu vi, diện tích và độ dài đường cao tương”

 1. program tam_giac;
  uses crt;
  var a,b,c,p,S:real;
  begin
  clrscr;
  write(‘nhap canh a:’); readln(a);
  write(‘nhap canh b:’); readln(b);
  write(‘nhap canh c:’); readln(c);
  p:=(a+b+c)/2
  S:=(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  writeln(‘chu vi hinh tam giac la:’,p:10:2);
  writeln(‘dien tich hinh tam giac la:’,S:10:2);
  readln;
  end.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button