Tiếng Anh Lớp 7: IV. Complete the paragraph with the words in the box. Give the correct form of verbs if necessary. Go – play – watch – listen John ha

Tiếng Anh Lớp 7: IV. Complete the paragraph with the words in the box. Give the correct form of verbs if necessary. Go – play – watch – listen John has a lot of hobbies. He (1)…….chess at school and he also (2)……skating. After dinner, he (3)…….for a walk and he (4)…….to music every evening in his room. John loves sports. He(5)……football after school. On Saturdays, John and his friends (6)……….swimming. On Sundays, they (7)………basketball in the part. On Sunday evenings, They sometimes (8)………a film, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

5 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 7: IV. Complete the paragraph with the words in the box. Give the correct form of verbs if necessary. Go – play – watch – listen John ha”

 1. John has a lot of hobbies. He (1) ..plays. chess at school and he also (2) ..goes. skating. After dinner, he (3) .goes… for work and he (4) …listens.. to music every evening in his room. John loves sports. He (5) ..does… athletics at school, and he (6) …plays… football after school. On Saturday, John and his friends (7) ….go..  swiming. On sundays, thay (8) ..play… basketball in the park. On Sunday evenings. They sometimes (9) ..watch… a film.

  Trả lời
 2. John has a lot of hobbies. He (1) plays chess at school and he also (2) goes skating. After dinner, he (3) goes for work and he (4) listens to music every evening in his room. John loves sports. He (5) does athletics at school, and he (6) plays football after school. On Saturday, John and his friends (7) go swiming. On sundays, thay (8) play basketball in the park. On Sunday evenings. They sometimes (9) watch a film.

  Trả lời
 3. John has a lot of hobbies. He plays chess at school and he also goes. skating. After dinner, he .goes for work and he (4) …listens.. to music every evening in his room. John loves sports. He (5) ..does… athletics at school, and he (6) …plays… football after school. On Saturday, John and his friends (7) ….go..  swiming. On sundays, thay (8) ..play… basketball in the park. On Sunday evenings. They sometimes (9) ..watch… a film.
  Trả lời
 4. 1. plays -> chủ ngữ là he, số ít nên chia theo công thức S+ Ves + O

  2. goes-> Chủ ngữ số ít và động từ đi cùng với skating là go (mình đã search và không thấy môn thể thao nào là kating hết nên mình nghĩ đó là skating)

  3. goes -> go for a walk là cụm cố định, số ít nên chia thành goes

  4. listens

  5. plays -> play athletics là collocation, chủ ngữ số ít -> plays

  6 go -> chủ ngữ là they, chia động từ ở số nhiều thì hiện tại đơn theo công thức S + V0 + O

  7 play

  8 watch

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button