Tiếng Anh Lớp 7: 1.Find the word which has a different sound in the part underlined. read the words out loud. 1. A. amination B. female C. safely D. pav

Tiếng Anh Lớp 7: 1.Find the word which has a different sound in the part underlined. read the words out loud. 1. A. amination B. female C. safely D. pavement 2. A. critic B. direct C. illegal D. sign 3. A. recomment B. seatbelt C. vehicle D. investigate 4. A. cooked B. booked C. talked D. naked 5. A. opened B. played C. wanted D. filled, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

22 thoughts on “Tiếng Anh Lớp 7: 1.Find the word which has a different sound in the part underlined. read the words out loud. 1. A. amination B. female C. safely D. pav”

 1. 1. A.  /ˌæn.ɪˈmeɪ.ʃən/     B. /ˈfiː.meɪl/          C.  /ˈseɪf.li/         D.  /ˈpeɪv.mənt/ 

  Đáp án là A

  2. A. /ˈkrɪt.ɪk/  B. /daɪˈrekt/   C. /ɪˈliː.ɡəl/   D./saɪn/

  Đáp án là B

  3. A. /ˌrek.əˈmend/(t phải thành d nhé)  B. /ˈsiːt ˌbelt/  C. /ˈvɪə.kəl/   D. /ɪnˈves.tɪ.ɡeɪt/

  Mình không biết bạn cần phát âm phần nào nên bạn nhìn phiên âm và chọn đáp án nhé

  4. D: naked là trường hợp đặc biệt (đây là một tính từ) – đọc là /id/

  nên đáp án là D

  5. A,B,D ed phát âm là /d/, C phát âm là /id/

  Đáp án là C

  Reply
 2. 1. A.  /ˌæn.ɪˈmeɪ.ʃən/     B. /ˈfiː.meɪl/          C.  /ˈseɪf.li/         D.  /ˈpeɪv.mənt/ 

  Giải đáp là A

  2. A. /ˈkrɪt.ɪk/  B. /daɪˈrekt/   C. /ɪˈliː.ɡəl/   D./saɪn/

  Giải đáp là B

  3. A. /ˌrek.əˈmend/(t phải thành d nhé)  B. /ˈsiːt ˌbelt/  C. /ˈvɪə.kəl/   D. /ɪnˈves.tɪ.ɡeɪt/

  Mình không biết bạn cần phát âm phần nào nên bạn nhìn phiên âm và chọn đáp án nhé

  4. D: naked là trường hợp đặc biệt (đây là một tính từ) – đọc là /id/

  nên đáp án là D

  5. A,B,D ed phát âm là /d/, C phát âm là /id/

  Giải đáp là C

  Reply
 3. 1.Find the word which has a different sound in the part underlined. read the
  words out loud.
  1. A. amination B. female C. safely D. pavement
  2. A. critic B. direct C. illegal D. sign
  3. A. recomment B. seatbelt C. vehicle D. investigate
  4. A. cooked B. booked C. talked D. naked
  5. A. opened B. played C. wanted D. filled

  Reply
 4. 1. A.  /ˌæn.ɪˈmeɪ.ʃən/     B. /ˈfiː.meɪl/          C.  /ˈseɪf.li/         D.  /ˈpeɪv.mənt/ 

  Đáp án là A

  2. A. /ˈkrɪt.ɪk/  B. /daɪˈrekt/   C. /ɪˈliː.ɡəl/   D./saɪn/

  Đáp án là B

  3. A. /ˌrek.əˈmend/(t phải thành d nhé)  B. /ˈsiːt ˌbelt/  C. /ˈvɪə.kəl/   D. /ɪnˈves.tɪ.ɡeɪt/

  Mình không biết bạn cần phát âm phần nào nên bạn nhìn phiên âm và chọn đáp án nhé

  4. D: naked là trường hợp đặc biệt (đây là một tính từ) – đọc là /id/

  nên đáp án là D

  5. A,B,D ed phát âm là /d/, C phát âm là /id/

  Đáp án là C

  Reply
 5. 1.Find the word which has a different sound in the part underlined. read the
  words out loud.
  1. A. amination B. female C. safely D. pavement
  2. A. critic B. direct C. illegal D. sign
  3. A. recomment B. seatbelt C. vehicle D. investigate
  4. A. cooked B. booked C. talked D. naked
  5. A. opened B. played C. wanted D. filled

  Reply
 6. 1. A.  /ˌæn.ɪˈmeɪ.ʃən/     B. /ˈfiː.meɪl/          C.  /ˈseɪf.li/         D.  /ˈpeɪv.mənt/ 

  Giải đáp là A

  2. A. /ˈkrɪt.ɪk/  B. /daɪˈrekt/   C. /ɪˈliː.ɡəl/   D./saɪn/

  Giải đáp là B

  3. A. /ˌrek.əˈmend/(t phải thành d nhé)  B. /ˈsiːt ˌbelt/  C. /ˈvɪə.kəl/   D. /ɪnˈves.tɪ.ɡeɪt/

  Mình không biết bạn cần phát âm phần nào nên bạn nhìn phiên âm và chọn đáp án nhé

  4. D: naked là trường hợp đặc biệt (đây là một tính từ) – đọc là /id/

  nên đáp án là D

  5. A,B,D ed phát âm là /d/, C phát âm là /id/

  Giải đáp là C

  Reply
 7. . A.  /ˌæn.ɪˈmeɪ.ʃən/     B. /ˈfiː.meɪl/          C.  /ˈseɪf.li/         D.  /ˈpeɪv.mənt/ 

  Đáp án là A

  2. A. /ˈkrɪt.ɪk/  B. /daɪˈrekt/   C. /ɪˈliː.ɡəl/   D./saɪn/

  Đáp án là B

  3. A. /ˌrek.əˈmend/(t phải thành d nhé)  B. /ˈsiːt ˌbelt/  C. /ˈvɪə.kəl/   D. /ɪnˈves.tɪ.ɡeɪt/

  Mình không biết bạn cần phát âm phần nào nên bạn nhìn phiên âm và chọn đáp án nhé

  4. D: naked là trường hợp đặc biệt (đây là một tính từ) – đọc là /id/

  nên đáp án là D

  5. A,B,D ed phát âm là /d/, C phát âm là /id/

  Đáp án là C

  Reply
 8. 1. A.  /ˌæn.ɪˈmeɪ.ʃən/     B. /ˈfiː.meɪl/          C.  /ˈseɪf.li/         D.  /ˈpeɪv.mənt/ 

  Đáp án là A

  2. A. /ˈkrɪt.ɪk/  B. /daɪˈrekt/   C. /ɪˈliː.ɡəl/   D./saɪn/

  Đáp án là B

  3. A. /ˌrek.əˈmend/(t phải thành d nhé)  B. /ˈsiːt ˌbelt/  C. /ˈvɪə.kəl/   D. /ɪnˈves.tɪ.ɡeɪt/

  Mình không biết bạn cần phát âm phần nào nên bạn nhìn phiên âm và chọn đáp án nhé

  4. D: naked là trường hợp đặc biệt (đây là một tính từ) – đọc là /id/

  nên đáp án là D

  5. A,B,D ed phát âm là /d/, C phát âm là /id/

  Đáp án là C

  Reply

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button