Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of t

Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions A. conversation B. initiative C. environment D. technology, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of t”

 1. Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết 
  Giải thích: 
  1. conversation /ˌkɒnvəˈseɪʃn/ B. initiative /ɪˈnɪʃətɪv/
  2. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ D. technology /tekˈnɒlədʒi/
  Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại là âm tiết 2. 
  Chọn A

  Trả lời

Viết một bình luận