Vật lí Lớp 10: Dạng 3 Câu 1 . Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có: Khi t1 = 2s thì x1 = 5cm và v1 = 4cm/s còn Khi t2 = 5s thì v2 = 16cm/s

Vật lí Lớp 10: Dạng 3 Câu 1 . Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có: Khi t1 = 2s thì x1 = 5cm và v1 = 4cm/s còn Khi t2 = 5s thì v2 = 16cm/s. Viết phương trình chuyển động của vật. A. x = 5 – 4t + 2t^2              B. x = 4t + 2t^2             C. x = 4 – 4t + 2t^2                D. x = 5 – 4t + t^2 Câu 2 . Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có: Khi t1 = 2s thì x1 = 5cm và v1 = 4cm/s còn Khi t2 = 5s thì v2 = 16cm/s . Xác định thời điểm mà vật đổi chiều chuyển động và vị trí của vật lúc này. A. 2s, 3cm            B. 1s và 3cm            C. 2s và 4cm              D. 7s và 4cm Câu 3 . Cho một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình: x = 0,2t2 – 20t + 10 ( m ;s ). Vận tốc của vật ở thời điểm t = 10s. A. – 18m/s             B. – 17m/s               C. – 15m/s               D. – 16m/s Câu 4 . Cho một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình: x = 0,2t2 – 20t + 10 ( m;s ). Toạ độ của vật khi nó có v = 28m/s. Giả sử vật quay đầu và chuyển động với cùng độ lớn gia tốc. A. 270m              B. 370m                  C. 720m               D. 490m Câu 5 . Cho một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình chuyển động là x = 20 + 4t -0,5t2 ( m;s). Xác định vận tốc và quãng đường của chuyển động sau 2s là bao nhiêu? A. 2 m/s; 6m             B. 3 m/s; 6m              C. 5 m/s; 2m              D. 4 m/s; 4m Câu 6 . Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình chuyển động thẳng là: x = 4 + 20t + 0,4t2 (m;s). Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ t1 = 1s đến t2 = 4s và vận tốc trung bình trong khoảng thời gian này. A. 36 m; 12 m/s            B. 66 m; 22 m/s               C. 36 m; 12 m/s              D. 26 m; 22 m/s Câu 7 . Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình chuyển động thẳng là: x = 4 + 20t + 0,4t2 (m;s). Tính vận tốc của vật lúc t = 6s. A. 24,8 m/s                   B. 82,4 m/s                   C. 42,2 m/s                      D. 22,8 m/s., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ