Toán Lớp 6: Tính nhanh các tổng sau đây: a. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + …. + n b. 1 + 3 + 5 + 7 + … + ( 2n – 1) c. 2 + 4 + 6 + 8 + … + 2n d.

Toán Lớp 6: Tính nhanh các tổng sau đây: a. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + …. + n b. 1 + 3 + 5 + 7 + … + ( 2n – 1) c. 2 + 4 + 6 + 8 + … + 2n d. 1 + 6 + 11 + 16 + … + 46 +51 e. 2 + 5 + 11 + … + 47 + 65 g. 3 + 12 + 48 + … + 3072 + 12288 h. 2 + 5 + 17 + 12 + … + 81 + 131 i. 49 – 51 – 53 – 55 + 57 – 59 + 61 – 63 + 65, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 6: Tính nhanh các tổng sau đây: a. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + …. + n b. 1 + 3 + 5 + 7 + … + ( 2n – 1) c. 2 + 4 + 6 + 8 + … + 2n d.”

 1. a, 1+2+3+4+...+n=n11+1.n12=n.n12b,1+3+5+...+2n1=2n112+1.2n112=n.n1c,2+4+6+...+2n =2n22+1.2n22=n.(n1)d,1+6+11+16+....+51=5115+1.5112=11.25=275e,2+5+11+...+65

  số các số hạng trong tổng là (65-2):3+1=22 số

  tổng là: 65+2.222=737

  g,3+12+48+…+3072+12288 

  Số các số hạng là 

  12288:3=4096=46 nên có 6+1=7 số hạng 

  Tổng là : 3.47141=16383

  i. 49 – 51 – 53 – 55 + 57 – 59 + 61 – 63 + 65

  =( 49 – 51) – (53 +55) + (57 – 59) + (61 – 63 )+ 65

  =-2-2-2-2+51=51-8=43

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ