Toán Lớp 12: Choose the word underlined is different from the others about pronunciation: 1: A. name B .mate C. thanks D. paper 2: A. night B. fine

Toán Lớp 12: Choose the word underlined is different from the others about pronunciation: 1: A. name B .mate C. thanks D. paper 2: A. night B. fine C. light D. milk 3 :A. see B. seem C. sugar D. sit 4: A. children B .listen C. evening D. seven 5: A. close B. know C. go D. other II- Odd one out : 11. A.sit B. book C. open D. close 12:A. live B. open C. twelve D. come 13:A. pencil B. teacher C. eraser D. pen 14:A. where B. what C. this D. how 15:A. desk B. table C. classroom D. board 16:A.cat B. dog C. fish D. chicken 17:A. teacher B. chair C. doctor D. nurse 18:A. in B. at C. grade D. on 19:A. we B. she C. me D. his 20:A. first B. seven C. second D. fifth                                       mình hỏi bài ạ mong được giúp đỡ ạ , bài tiếng anh lớp 4 ạ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ