Tin học Lớp 8: Viết chương trình in ra các số lẻ chia hết cho 3 không vượt qua N

Tin học Lớp 8: Viết chương trình in ra các số lẻ chia hết cho 3 không vượt qua N, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tin học Lớp 8: Viết chương trình in ra các số lẻ chia hết cho 3 không vượt qua N”

 1. uses crt;
  var n,i,dem:integer;
  begin
  clrscr;
  repeat
  write(‘nhap n=’); readln(n);
  until n>0;
  dem:=0;
  for i:=1 to n do
  if i mod 3=0 then
  begin
  write(i:4);
  dem:=dem+1;
  end;
  writeln;
  writeln(‘Trong pham vi tu 1 toi ‘,n,’ co ‘,dem,’ so chia het cho 3′);
  readln;
  end.

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ