Tiếng Anh Lớp 8: Give the correct form of the verbs in brackets in passive or active : 11. I’m sorry. I (not finish) this work yet. 12. You (see) an

Tiếng Anh Lớp 8: Give the correct form of the verbs in brackets in passive or active : 11. I’m sorry. I (not finish) this work yet. 12. You (see) any good films recently? 13. How many cups of tea (drink) yesterday? 14.Poems as well as plays (write) by Shakespeare? 15. These books (just buy) from the store., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai