Tiếng Anh Lớp 8: Exercise: cho dạng đúng của động từ trong ngoặc(thì quá khứ hoàn thành) 1.They(come)……… back home after they(finish)………..

Tiếng Anh Lớp 8: Exercise: cho dạng đúng của động từ trong ngoặc(thì quá khứ hoàn thành) 1.They(come)……… back home after they(finish)……….. their work. 2.She said that she(meet)……….. Mr.Bean before. 3.Before he(go)………. to bed, he(read)…….. a novel. 4.He told me he (not/wear)…………. such king of clothes before. 5.When I came to the stadium, the match (start)………. 6.Before she (listen)……….. to music, she (do)………… homework. 7.Last night, peter(go)………. to the supermarket before he(go)………. home., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ