Tiếng Anh Lớp 8: Chia động từ ở đúng thì: 1.She(wear)…………………her new hat when i(meet)………………….her yesterday  2.Whenever it

Tiếng Anh Lớp 8: Chia động từ ở đúng thì: 1.She(wear)…………………her new hat when i(meet)………………….her yesterday  2.Whenever it(rain)………………..she(carry)…………………….an umbrella. 3.The house (be)…………………much smaller than we (think)………………at first. 4.Before you (mention)………………………him,i (never hear)………………………..of that author. 5.After some year(live)……………………….in this country, you’ll get used to(eat)……………………….chinese food., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.



Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai