Tiếng Anh Lớp 8: 1. They came back home after they……. Their work A. Has finishe B. Have finished C. Had finished 2. She said that she……..Mr.Bean

Tiếng Anh Lớp 8: 1. They came back home after they……. Their work A. Has finishe B. Have finished C. Had finished 2. She said that she……..Mr.Bean before A. Has met B. Had met C. Had meet 3. Before he…….to bed, he had read a novel A.go B.went C.gone 4. He told me he……… Such kind of clothes before A. Hasn’t worn B. Hadn’t wear C. Hadn’t worn 5. When I…….to the stadium the match had started A. Came B. Had come C. Come 6. Before she listened to music, she……..homewrok A. Has done B.had done C. Had did 7. Last night, peter went to the supermarket before he……home A. Has gone B. Had went C. Had gone 8 she (not came)……home when I got into the house A. Had come B. Hadn’t come C. Hadn’t came 9. They hadn’t finished their lunch when I……them A. See B. Saw C. Seen Tui đang cần gấp mong mn giải giùm nhanh ạ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ