Tiếng Anh Lớp 8: 1.Mrs Green always……… to work by bus. A.go B.goes C.has gone D.is going 2.That house……. to Mr.Green A.belong B.belongs

Tiếng Anh Lớp 8: 1.Mrs Green always……… to work by bus. A.go B.goes C.has gone D.is going 2.That house……. to Mr.Green A.belong B.belongs C.have belonged D.are belonging 3.You…..a lion? A.have…….ever seen B.has…….ever seen C.do…..ever see D.are……ever seeing, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ