Tiếng Anh Lớp 7: Question 37: I often got up early when I was younger. A. I am used to getting up early. B. I used to get up early. C. I am used to get

Tiếng Anh Lớp 7: Question 37: I often got up early when I was younger. A. I am used to getting up early. B. I used to get up early. C. I am used to get up early. D. I used to getting up early. Question 38: I find watching Monster Inc. very interesting. A. I am interested in watching Monster Inc. B. I interesting watching Monster Inc. C. I am keen watching Monster Inc. D. I am interesting in watching Monster Inc. Question 39: How much is the entry fee? A. Which is the price of the entry fee? B. How much is the price of the entry fee? C. What price for this entry fee? D. What is the price of the entry fee? Question 40: The traffic was terrible, but we arrived on time. A. We arrived on time despite the terrible traffic. B. We arrived on time despite terrible traffic. C. We arrived on time despite of the terrible traffic. D. Though we arrived on time, the traffic was terrible, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ